Teixons i Mustel·les

El nen/a aprèn a integrarar-se correctament al grup i adquireix una mínima independència. Aprenen a compartir i a desenvolupar la seva capacitat creativa i l’expressió.

Aprenen a desenvolupar la capacitat de treballar en equip, tot fomentant la responsabilitat, el respecte i la constància. Comencen a ser independents i a desenvolupar l’esperit crític.