Càrrecs i Funcions

Càrrecs

Caps d’Agrupament

Marina Bricollé

Cristina Almirall

Anna Vallès

Responsables Pedagògics

Josep Carbó

Anna Vinyals

Mar Pinyol

Secretaria

Cèlia Colomé

Mercè Suazo

Tresoreria

Marta Raventós

Mar López

Conciliaris

Carles Catasús

Josep Ramon

Albergueria

Carles Catasús

Sílvia Sogas

Marta Font


Funcions

 

A continuació es detallen les funcions dels càrrecs principals i imprescindibles dins de l’agrupament.

 

Caps d’Agrupament

 • – Vetllen pel bon funcionament general de l’agrupament.
 • – S’encarreguen de que es mantingui un bon ambient de treball.
 • – Vetllen pel calendari i tenen en compte les dates en les quals es fan activitats a nivell d’agrupament.
 • – Convoquen consells i pre-consells.
 • – Presenten les propostes d’estructuració de les unitats.
 • – Marquen el ritme de l’agrupament.
 • – S’encarreguen de la mediació de conflictes dins l’agrupament.
 • – Representen l’agrupament externament.
 • – Es responsabilitzen legalment de l’agrupament.
 • – Assisteixen a les TACA i per tant serveixen d’enllaç amb el moviment bidireccionalment.

 

Secretaris

 • – Prenen nota del consell per escriure l’acta que es presentarà al següent consell.
 • – Prenen nota del pre-consell per escriure l’ordre del dia del següent consell i s’encarregarà de fer arribar aquest ordre a la resta de caps.
 • – Són els encarregats de mirar el correu i fer arribar la informació oportuna als caps.
 • – Són els encarregats de redactar la informació general ( Sortides d’agrupament, passos, sortida de caps, … )
 • – S’encarreguen de dur a terme les afiliacions
 • – Elaboren un llistat de caps i de unitats
 • – Presenten la subvenció a principi de curs
 • – Assisteixen a les TASA de demarcació.

 

Responsables Pedagògics

 • – Revisen els objectius de les unitats de forma trimestral.
 • – Preparen i realitzen la FOCA prèvia, passades unes setmanes de l’ inici de curs i l’explicació de com funciona el cau a principi de curs als caps nous
 • – S’encarreguen del manteniment i modificacions del DUC (dossier d’unitat del cau).
 • – Fan un seguiment dels caps nous trimestralment.
 • – Fan de suport a les unitat en cas d’algun problema.
 • – Resolen conflictes entre caps.
 • – S’encarreguen de que es faci un taller formatiu a tots els caps a la sortida de caps.
 • – Assisteixen a les LEPE.

 

Tresorers

 • – Presenten l’estat de comptes a principi de curs i abans de campaments.
 • – S’encarreguen de recollir l’estat de comptes de cada unitat al final de cada trimestre.
 • – S’encarreguen de cobrar la quota anual dels nens i de les despeses de les unitats ( sortides, material, … ).
 • – Determinaran al primer consell de cada curs una quantitat de diners per cada unitat en concepte de despeses, i segons el número de nens.
 • – Assisteixen a TASA si s’escau.

 

Consiliaris

 • – S’encarreguen de vetllar per la presència de la transcendència i la fè dins l’agrupament.
 • – Preparen algunes activitats en diferents sortides o dies senyalats diferents per a cada unitat.
 • – S’encarreguen de la realització de les pregàries o misses durant les sortides conjuntes i campaments.
 • – Assisteixen a les reunions de consiliaris de demarcació.

 

Caps d’Elefants

 • – Son els encarregats de coordinar i preparar les reunions de la unitat d’elefants ( unitat de pares i mares de l’agrupament ) per a realitzar les activitats senyalades i/o acordades.

Altres

 • També poden existir altres càrrecs dins l’agrupament tot i que no són imprescindibles, com per exemple:
 • – Cap informàtic, que s’encarrega de el manteniment de l’equip informàtic del cau i també de la pàgina web.
 • – Cap bibliotecari, s’encarrega de mantenir un orde de tot el material bibliogràfic i de recursos que hi ha al cau.
 • – Cap de merda, que s’encarrega de avisar i vetllar perquè no s’acumulin les escombraries, es treguin i que hi hagi una mica d’higiene dins les nostres instal·lacions
 • – Cap calamar, cap sense unitat fixa que pot ajudar a qualsevol unitat si es precisa o bé als actes que es realitzen a nivell d’agrupament.