Antics i Amics

La Unitat d’Antics i Amics, va néixer el curs 2010 – 2011 ( 20è Aniversari ), amb la finalitat  d’ajudar a l’agrupament en diferents actes o situacions.

Aquesta unitat està formada per caps vells que no s’han volgut desvincular del tot i amics de l’agrupament.

Aquesta unitat, en va fer uns estatuts i unes normes els quals van ser acceptades al consell d’agrupament del 28 de gener de 2011.

 

Reglament de Funcionament Intern del grup de suport a les tasques de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Sadurní, format per antics membres i simpatitzants majors d’edat.

(Aprovat en consell ordinari el 28 de Gener de 2011)

Unitats d’Antics i Amics de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Sadurní (iAiA’s)

 

Reglament de funcionament intern:

 

1. Denominació i finalitats:

 

La “iAiA’s”, té com a finalitat donar suport a les a les activitats de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Sadurní (AEiG) així com la preparació d’activitats pròpies, seguint la filosofia de l’AEiG i quedant-ne exclòs tot ànim de lucre.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents dividides en dos blocs:

 

–       Suport a l’Agrupament:

o     Actuar com una “Borsa de Caps de Suport” quan una unitat de l’AEiG ho necessiti per realitzar una activitat concreta, una sortida, intendència en uns campaments…

o     Preparació i/o realització de tallers sobre temes que puguin ajudar a l’Equip de Caps o que aquest demandi.

o     Assessorament sobre temes tant pedagògics com de gestió de l’AEiG quan aquest ho necessiti.

 

–       Activitats Pròpies:

o      Organització d’excursions, caminades i altres activitats en l’entorn natural.

o      Organització de xerrades o col·loquis i altres actes oberts al tot el poble.

 

 

2. Membres, drets i deures.

 

Podran ser membres d’aquest grup ex-caps i ex-membres de l’AEiG així com totes aquelles persones vinculades d’alguna manera amb l’entitat essent sempre majors de 18 anys. La incorporació d’un nou membre es decidirà en el Consell d’Agrupament corresponent, tenint aquest òrgan la potestat per acceptar-lo o no.

 

Són drets dels membres d’aquest grup:

l    Rebre informació de les activitats que organitza l’AEiG regularment (consells, sortides, actes, participacions…)

l   Estar afiliat o assegurat a MEG com a Cap sense cap càrrec dins de l’AEiG Sant Sadurní, per tal de poder beneficiar-se de l’assegurança, assistir a l’Assemblea de Demarcació, a l’Assemblea General… No obstant, fer us d’aquest dret no és obligat, depenent de les circumstàncies anuals del grup.

l   Assistir amb veu però no vot als Consells de l’AEiG, sempre i quant l’Equip d’Agrupament n’hagi estat informat amb prou antelació i finalment aquest els hagi citat.

l    Fer ús de les instal·lacions de l’entitat (el Cau) i de material divers sempre i quant l’Agrupament estigui d’acord.

l    Exposar al Consell tot el que considerin que pot contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials.

 

Son deures dels membres d’aquest grup:

1.Comprometre’s amb les finalitats de la Unitat de iAiA’s i per tant de   l’AEiG,    participant activament per assolir-les.

2.Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pel Consell d’Agrupament.

3.Satisfer les demandes que es facin des de l’AEiG sempre que sigui possible.

 

 

3. Règim econòmic

 

Aquest grup segueix la filosofia de l’Agrupament, per tant, queda exclòs de qualsevol ànim de lucre.

Tot benefici econòmic que pugui tenir aquesta unitat, es gestionarà de la mateixa manera que una unitat qualsevol, és a dir, retornant-lo al compte de l’AEiG.

Aquesta unitat en cap cas ha se suposar un cost extra per l’Agrupament. L’única despesa que ha de tenir Antics i Amics és la de les quotes d’afiliació dels seus membres. Per tal de compensar aquesta despesa, els iAiA’s hauran de realitzar una activitat que suposi un ingrés igual o superior a quest cost i retornar-ho a l’Agrupament.

 

4. Dissolució de l’entitat

 

L’Entitat podrà decidir la seva pròpia dissolució en reunió dels membres per incompliment o impossibilitat de complir amb les finalitats d’aquesta, comunicant-ho prèviament al Consell de l’AEiG.

El Consell, com a màxim òrgan de decisió de l’Agrupament, podrà dissoldre unilateralment la iAiAs, al·legant faltes en els deures dels seus membres, o per falta d’utilitat per l’AEiG.